close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

Register op de Gene„

„caale Resolutien descasteels

Batavia Genomen Bij den Gou„

verneur Generaal en Raden van

Jndia ’t sedert negentiende 7ber:

tot

September

19. desouratse scheepen voorlandende Liefde cochiam te laten

aandoen.

aan desnoods van daar geconbineerd met de naar Bassora en Mocha gaande

scheepen voort te zeijlen &:a

aan den Cheribonse Resident geed te doen het te min aangereekend op de her„

waarts gezondene Rijste

en hem alwat er te bekomen is te laten inkopen tegen 20 ryxd:o de Coijang

Poinct van Rescritie op de Patriase Brief van den 27 7ber: ao 1751 - -

besluijt weegens een beerigt van den heer directeur gen: ten opsigt van het

verschil in de verkoops prijs van Japans staafkooper bij de ceijlonse

rendennentien in Nederland bevonden.

den Jngenieur Berg tefondeeren of geneegen is het water pas voor de

opgegeve somma tevoltoonen en daar voor in te staan voor alle uijtneij

king sacking en Reparatie voor ses Jaaren &E:a

advanciement van de negotie overdraager te cochim vsaacks:, tot on„

der Coopm: buijten concementie &.a

den vandrig op Mallabaar Bertram g’advancieert tot Lneutenant

insteede van den overleeden Benning,

de van Mallabaar in rugtenis overgesonden meutenant Hofman emploijabel

d=

verklaart met cours neemen van gagie

d’adsistend Brouwer aangesteld tot Secretaris van Retour vloot

en aan den adsistend Libbers zijne demissie naar Nederland toegestaan

met afgeschreeven gage

passage naar nederland verleend aan de Burger Witte Boll

notitie van de bediering van de essaijenes Hagadamius en visser

de consumptie Reek: van het schip De Geregtigheijd gepasseert en aan d

overheefden priemie toegelegt voorspoedige voijt geed:s

vermindering van Jmpost op de Chineese waijangs.

de gemegtighehe dien verkogt op de Rongings of het tandacken

de coldiectie van deselve eldie der waijangs te continueeren tot

ult:o xber:

de beweijsen van den afscheep van een vermist pak uijt de lading van

t

die Retour schip Etswout dekamer Amsterdam tot

:

zienden.

nadere Eencidatie tevorderen vande buijten Regenten van het

La Parushuijs omtrend Eenige van haare Reekening

besluijt omtrend hem Emploij der Scheepen in Souratta

dispositie over d’uijtgeleeverde Ladingen vande scheepen vosmar en

Elsment neevens twee Jnlandsche vaartuijgen s:

8„

3

5

2

6

7

8

9

10

12

13

„18

„19.

1