closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

6

Zeptember

19. de borgtogtien voor den boekhouder en cassier van den lank Cou„

„20

- -

kant te laten seponeuren

„21

zig te conformeeren met een briefje naar Banjermassing

en ’t approbeeren de formeele Rescriptie beneevens een apparte missive

naar Mallabaar

een missive aan den koning van Cochiem, beneevens de bekent making

der gemaakte schicking omtrend de licenten

25

zeekere Javase pantjallangs waar meede een bootsman en vier mattroosen

naar Croi gedeserteert zijn, en die aldaar aan de Engelschen

hebben overgegeeven van bancahoeloe treclammeeren met

„22

de Lading E: manschap

den Resident te tagal Falk te Libereeren van de van hem gerequi„

„reerde vergoeding, weegens de temin bevondene goederen te

paccalongang in A„o 1750.

23

„24

en deselve den geweesen Resident aldaar van der Geugt opgelugt

Een Tammarans dood vannis ten Laste van Jan hendrik Makkum

soldaat g’approbeert.

zig te conformeeree met een briefje naar Bantam en een seceete

Jnstructie voor d’ overheeden der na Souratta gedestineerde

25

scheepen

Een een missive aande bediendens aldaar g’approbeert

„—

26.

den Jong adsistent Blank en adjuct Landmeeter Beaupre na ne„

derland verloft.

aan de pagter van d’ in en uijtgaande rijst prolongatie van de g’obti„

„neerde surcheance 'tverleenen tot ult:o 9ber:

„26

geen contanten mets schip de geregtigheid naar Bengalen afte steeke

caijang matten tot de afmatting der Tarwe naar de Caaste senden

„27

2000 rollen Zeildoek van Bengelen t'eisschen

de kosten van het Transport van eenige moorsche schippbreukelin„

gen van den Barcq Marquisane van Lampong herwaarts

telaten afschrijven.

de soldije der gesalveerde scheepelingen van het overrompelde schip

custen werk te laten stilstaan van hun vertrek uijt ternaten

en weder te laten ingaan van den dag af dat op Ma„

casser weder zijn g’Emploijeert

„28

uijtgesonder die van de onderstuurlieden en derde waak

„29

twintig acties in de bank van Leening in voldaning van de vijftigste

penning ingekomen nagedane betaling te laten intrecken„

98 leedige Carbassen en 17 bdorvene vaten pleesch en spek in het

dispens bij de boeken van ao 175½ te laten afschrijven.

en het vleesch en spek in ziee te doen werpen.

„30

besluijt nopens Eenige bevondene Eareuren inde boeken van de kleene

winkel van a:o 174 1/155 en 174 7/6.

Eenige