close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0007

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

5:

September

Eenige door schepenen tot kannissement gecordemneerden de lin„

26

quanten naar Ceijlon te versenden.

zekere Cagte van borgtagte voor dien gewensten Eersten administrateur te

padang van Herzeele t'accepteeren.

en meeorens zeekere obligatie ten Laste van den chinees Lientenan

Iangwaanseeng te laten beenaren

approbatie van Een briefje naar Samarang

29.

aan den heeren Majoret in’t patria voort te draagen omde methode van

Zeeland in't voorsien van ’t dubbelhuid ende weigering in de ruij„

men der scheepen bij de Respective ramers gemeen temaken

de scheeps overheeden t' recommandeeren bij hun arrivent elders hunne scheep

behoorlijk te branden en te smceren

zoo mende haare schuijts en boots.

op poene van een boete van drie maanden gage.

besluijt omtrend het voorsien der Repatrieerende ende andere schie

pen met zuilen en zeildoek zo lang dier schaarsheit duurt

zig ti conformeeren met een deductie van de verschillen tusschen d’En„

gelsche en Nederlandsche Comp: op Ium:s westCust

en het selve met dies bijlagen de heeren majores toe te sienden net versoek

om ordre nopens het poinct van Natter

tegens het onwettig e tablissement der Engelschen aldaar Erustig te

protesteeren zo bij de minist:s t Baacahoiloe als de Rigee„

„ring te Madras

en ondertusschen de minist:s te Padang nopens de daar omswervende

Engelsche vaartuijgen het neevenstaande te recommandeeren

de ministers op de buijten comptoiren te gelasten alle de contracten

conventien Ep: herwaarts te zenden

dispositie over de uijtgeleverde Ladingen van de scheepen t' Huijs te rijns„

burgen sloten

te noteeren dat de Naarstigheid en D' Hagadis neevens de Pantjalang

d’aurora en vier Chineese prauwen hunne Ladingen hebben wel

uijtgeleevert.

een houtvlottien van Cheriban wel aangeb:t

rendement van Eenige bedorvene en bij vendutie verkogte tarwe meevers

eenige andere kleenigheeden—

bij arriviment vande Cargas uijt Mocha tot Nagapatnam desel„

ve naar Bengale te laten vertreecken

tot wat hinde

den onderkoopman Switser tot Resideent te lampong Tram

en den ondercoopman Sinne in zijn plaats tot fiscaal

van Bentam aan te stellen

approbatie van papieren

October

3

delien tenants militair van derboom en van Lingen te changeeren tot

ondercooplieden

met terugschrijving van gage

aan den Executeurs in den boedel van den burger Meijer t accordeeren beni„

ficie van Jnventaris.

de krankbesoeker Smedijk te laten repatrieeren

de

131

„32

„33

35

37

„38

„39

41

42

44

45

46

47