closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

October.

d

3 de gehuinschrijver van den heere gouverneur Generaal voortaan te laten pres„

1

teeren den Eed van secretesse.

„48

't welk door den presenten geherinschrijver senff gedaan werd.

de procereur Ramring aftesetten

tenoteeren dat den g’in jungelode hed voor schipper wond is gepresteerd.

149

met een ingekomen berigt van den advocaat fiscaal belangende d’'

oversending van seekere pacquet der Colombose rooms gesinden

voldaan te houden

en het zelve in copia naar Ceijlon te senden

50

de van Colombo gesondene ondercoopman Soderberg Emploija„

„bel verklaart.

besluijt aangaande twee uijt nederland overgesondene schuldbrieven ten

lasten van ’Scomp:s Hakkelaar in Souratta kisourdas:

51

en het Retour schip D' Herkles voor aftelaten vertrekken om

52

van caba de goede hoop ten Eersten voortgesonden te werden

’t dagregister van commmissarissen tot de heffing van de 50 s=ten penning

beneevens Eenige bijlagen en vier notitien van ’t bedragen

van ’t geconticeeerde in de secrete kas te laten bewarren.

„verdere

deselve en de aparte bijlagen bij heeren majores incopia te laten

„53

ontbieden - - -

zeekeere daar onder zijnde notitie in Copia aftegeven aan hieee van

de gevoceert hebben de Commissarissen van d’invordering te

besorgen

en twee andere naar de buijten comptoiren tezenden ter narigt.

„54

de turkse possen vande verongelukt en afgelugde bodems Jaarlijks

naar nederland tesienden nadat door den Eersten

Clercq ter generaale Secretarije sal ingedient sijn een

aanwijsing van die aldaar niet zijnde ontfangen.

twee overaangebragte blaauwe grijnen met Elsmout bi de boeken in te

reemen

„55

ende kamer Amsterdam kennisse dat in lengte en nomm=s

anoodeeren met vermiste blauwe barcanen

tenoteeren de restanten inde grote geld kamer onder uet der

gepasseerde maand

zekere van Java overgekomene broeder van den voormaligen, sou„

rabaijs Regent Pansje in name Bagoes moelia alhier aan„

te houden.

56

en op deselfs gedrag te letten.

diemajoor Renes te laten overgaan naar Sourabaija ter aflossing

van de major Indecq en dese alhier in zijn plaats te

latien dienste doen.

den Resideent cheribon aanteschrijven, dat men zig voldaan houd met

lijfstraffe waar toe de aldaar Gevangen Rebellen door

deprincien zijn verweeten mits zij inde ketting herwaarts

57

gesonden werden om na caab tewerden gerelogeert

depetitie