closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

October

10 doen lossen, en’t het opperhooft cognossementen &=a uijt de Colambose

pacquetten telaten Legten.

dog die van Souratta en Mallabaar te gelasten alsulken papieren

die rect te addresseeren ter plaatse daar de scheepen ontlost

moeten werden

nader besluijt nopens de afstraffing der dienaren die zig van hunne

bescheidene posten Eenige tijd absenteeren, bij aprehensie ’t

zij, door hunne eijgene officiers of de bedienders van de

Justitie.

met het geene daar toe Relatie heeft

het beraamde zijn met het hoofd der basijnder bij ontmoeting

zijner scheepen, aan de naar Souratta vertreckende bodems

mede te leten geven.

d’ Jongste capitain te Malacca Claas herwaarts te laten komen

en dies Comp: te laten stellen onder den oudsten Lieutenant

twee van Bantam herwaardts gesondene keijgs gevangen voor

25. Jaren inde ketting te klinken E:

approbatie van Rapieren.

Besoigne over Malacca

17. Eenige ingesetenen deser Stad te permitteeren ter verkuending

van denzinm en hand Rottings op vragt naar Nederland„s

dispositie op het versoek van den schipper holland E: S: tot ontheffing

van Sekere belasting wegens temin uijtgelieverde goederen

uijt het schip hindhoeff t Amboina -

den Jong adsistend Bisschap en boekhouder Wiedler naar Nederland

verlast.

Lodenijk Jans: nog twee maanden prolongatie verleende boven ’t

gestelde termijn van een Jaar tot procecutie en absolveering

van zijn g’impetreerde revisie &:a inde zaak contra Antho„

„nij van den Broeke qq:

den

Pagter der groente kramen nog prolongatie teverleenen tot

betallinge der pagt penn: van twee maanden tot ult:o 9ber:„

zekere door den heer Denijs in Cassa geteld om naar Nederland

gerilmiteerd te werden.

gemaakte schickingen omtrend vestiriteeten en vrugd biedrijven ter Een

van den Jongen Erfstadhouder ende princesse Gouvernaut„

d’overheeden der Retour scheepen die coffij boonen geladen hebben

Een gedrukt Extract mede te gieven nopens het operen

der Ruijmen &E: op de rijs

de scheepe

in Schijbeek en Eijndhoef over macasser naar Bandaen Ambo

„ma aanteleeggen ende Rijst aldaar aan handen zijnde

in bide te laten verdeelen

t huijs ten dank van de Reise over malacca na Bimilipatnam

't'excuseeren

mitsg:s

100

101

104

„109

110

„111

112

114

15

116

117

118

7