closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

Ecober

keraamde maatingulen om beeter te kunnen oordee„

24

„len van de spoed die op de buijten comptoiren ge„

maakt werd omtrend de lossing belading ende pecheder

scheepenen

dispositie over d’ ingekomene memorie van imen afschrijving

inde Respective administrateur in de Laaste zes maan

„den van ao 17 2//2

vervolg

vervolg

vervolg.

vervolg

vervolg

vervoeg

vervolg

item over Eenige andere van onbequame goederen en ge„

beedschappen in die tijd.

vervolg

notitie der wardije van agt ruwe diamanten van dansen„

massinginge scheuk ontfangen.

aan den adsistent van tichem in banda te verleenen

brieven van periam Ctates.

hoedanig desselfs alhier ter weeskamer staande penn: te

laten Emploijeeren

qualificatie daar omtrend aan weesmeesteren 't

verleenen &:

t' approbeeren de provisioneele aanstelling van den onder„

koopm: Sweers tot pakhuijsmeester in Souratta

1

en van de onderkoopm: blaamwkamer tot secreta„

„ris van den politicquen Raad

approbatie van afgaande brieven.

en andere papueren

Restant Bevoegne over Souratta en Besoigne overbanda

27. d’ opperstuurman Salomons te bevonderen tot schipper

aan de fiscade van de Retour vloot Lubbers onderkoopm:

- .

bagagie toegestaan

en aan den heer directeur generaal versending van twee

kisten met curiositeiten naar Nederland op vragt

besluijt omtrend de vernieuwing der baden Siekenhuijsje

te Tjie pannas

tot de twede bezending voor de kamer zeeland t

reemene schip vosmar

en voor de kamer Rotteerdam de standvastigheid.

de scheepen Rosenburgen hartelamp naar mallabaaren

bassoura aangebragt

te noteeren de Effenstelling der ammonitie E:a van de Retour

schip nieuwijvervrugt en wildrijk

notitie

148

„150

151

„152

153

„154

155

156

157

„158

159

„167

„162

11