closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

Ectober

27: notitie vande versending der Turkse passen van de

verongelukte en afgelegde scheepen naar nederland

de predikanten inde malijtse gemeente in het oversigte

van het drucken van den bijbel met malijtje

caranters, te laten adsisteeren door den gesaghebber

van Bantam van Suchtelen

comptoir generaal van dinnis te crediceeren

het

voor het bedragen van Eenige Juweelen van de

50=en penn: in amboina ontfangen

en deselve nanederland te senden.

d’in submissie gekomene bantamse Pangerang c: S:

tlaten profiteeren van het aan haar beloofde

pardon, door dien sulthan.

d’aldaar aanwesende brigadier aan te schrijven om te be„

„sorgen dat den sulthan p:r miss:e zyne erkentemb

betuijg

door de gemagtigde van de genoesene administrateurs in de klee„

ne winkel harema en Wierman te doen betalen

het bedragen van het afgesz: in 174 6/7

en door die van wierman ook het tveel afgesz: in a 174 7/8

beijde met een Surplus van een Sesde, voor den ant„

„decker onder de tracie van het te min afgeboekt

demit het schip Duijnenburg van Rembang 't veel

aangebragte balken bij de boeken van dartielerij

1.

te laten inneemen.

de minist: op Malacca conditioneel te qualificeeren

om uijt het tepasserende Souratse schip twee hou„

dert ballen Cattoen te ligten.

augmentatie van het middel van bestaan van den Guver„

neur in Banda

zig te conformeeren met een briefje aan den brega„

dier cauvert te Bantam

aen te approbeeren drie briefjes aan de kaneren amst

Zeelanden Delft.

en een naar Malacca

30. opening en Lecture der uijt nederland aaenge„

bragte papieren met. oostCappelle

de barcq dewereldnaar Palembang te projecteeren

contanten bij die en een nader geliegentheid te voldoen

het kruijs vlootje naar Banjermassing aangelegt in

plaats van ’t schip Westhoven

om in febt met Peeper over Javas oostcusts t retournee„

rite.

’t schip neeltrijk mits manquement aan thee verder met

zuijker te volladen.

na timmor telaten gaan vier Jnlandsche Leermeesters amp;:a

Besoigne

162

„163

164

„166

167

„168.

„169

„170

171