closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

November

17 dispositie over druijt gelieverde Ladingen vande spaar„

Saamheit van Tagal vosmaar van Bantam, een Pant„

Jallang van Malacca en ’t huijsten donk na Bimilipat„

nam gedestineert geweest zijnde

219

t opperhooft van ’t generaal soldij comptoir over het niet af„

geven der Soldij Reeck van een gerepatrieerde zoed

220.

provisioneel in een boete van twee maanden gage te bewijsen

demajoor Paulus: tlibereeren vande hem opgeleg

24

222

de vergoeding van 80. p:s Lang scherp

het Restant om de caabse Tarree te verkopen voort

223

geene gelden wil.

ende prijs der Japanse en Bengaaese Iarwe te vermin„

deren op 65. rd:s ’t Last

224

d’ overrige zobaten maar op de oude prijs te laten

d’annende waar inne 't opperhoofd van ’t zoldij Compt:r is

weten te verminderen op een maand gage

en den afgaande guarnisoen boekhouder de Lopesin een

226

gelijke boete t beslaan.

Een berigt van ’t opperhoofd van ’t zold: comptoir

ontrend d’in amnboma op schult voortlopen dienare

die capit:n bintang in Ao 174. 2/3 heeft genoten doerwaarts

tesenden

en heem te gelasten zorge te dragen dat den ogoga

227

manquerende Soldij reeck: alomme overgesonden weren„

Resol: omtrend degage der scheepelingen van ’t verongeluk„

te schip Schellag.

dispositie op een berigt van den confrontist wegens de

228

boeken van de kleene winkel van a:o 174¼

te noteeren de tapatie van een Ring van Bartam in

geschienk ontfangen.

„229

den koning van Trevancoor een geschenk aante bieden

dispositie over d t geleverde Ladingen van ’t schip overnee

van Amsterdam en Cabo de goede hoop

230

notitie van Eenige reel uijtgelewerde Ladingen

agt jnlandsche swervers inde ketenen te laten klinken

voor vijf en twintig Jaren in Edamn t'arbijden

’t approbeeren twee brieven aan den commandeur en raad t:

231

- .

Cochim

en een aan den koning van Trevancoor

December

1: ’t afgevaren schip s' heeren arends kerke t verkopen

besluijt omtrent het verkopen van eenige boeren perceelen by

233

tangerang geleegen

ende

17