closeTerug naar inventaris

Transcriptie

December

van den 1. ende daar uijt t proflueeren penn:

Looten thin naar Cheribon tesenden

contanten arthillerij en ammonitie goederen 't voldoen voor

oosterse gouvernementen

de straat Sunda telaten bekruijsen door twee wel ge„

monteerde vaartuijgen.

door gecommitteerdens te laten nagaan of in hoe verre

de vantwoording van den E: Bruijning omtrend d’uijt„

„gave en beereck: der fanums &:a onder sijn bestict

op Chilon tots kan houden

exhebetie van Eenige door den heere Gouverneur Gene„

„raal ontworping enpalinge der ordinaire Lasten

op cormandel.

—.

besluijt aangaande dat sujt

als Eerstelijk niet opsigt tot Nagapatnam

item tot Portanavo

sadras patnam

palliacatta.

de Lage te goegonda

Jaggernaijk paeram

en bimilipatnam

van Ceilan en bengale t' ontbieden drie specificque memorie

der Lasten in de drie Jongste boekjaar gevallen naar

een cormandels model

verkoping te houden van Lijwaten binnen dese stad.

besluijte omtrend eenige verrotte beschadigde schoenmakers

messen nevens het bectensijzer en Eenige Cust hou„

weelen in het ijzer majuzijn berustende. . .

notitie der geld Restanten onder gisteren

de gesondenneerde Domingo van batavia naar banda tesenden

om aan gewijsde te voldaan.

t' approbeeren twee brieven aan de minist:s op Cormandel

en de formeele Rescriptie naar Souratta

5. den ontfanger generaal trecommandeeren het bevel

van d’ heeren majores ten opsigte van de Recognitie

penn: t' observeeren.

en gemeene belastingen deselve op reek: te laten doen als op

ordre van den heere gouverneur generaal

Eenige zee officieren van scheepen verwisselt

de van macasser met stilstand van gage overgesonden boekhou„

der brand als adsistend naar Banda tesenden

de Respective chirurgijns in een boete van een halve maand

gage te beslaan als zy d’impotenten Langer dan

ttmaal op hunne posten houden.

d’ Jnlandsche practisijns in ’t moorsche hospitaal afte danken

en

234

„235.

437

239

243

„244

245

„247

„248

249

„250

251

252

„255.

256

„250