close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

1

December

5 en den binnen Regent Decker het by hen genoten sa„

„laris toe te leggen om deselve ook interna te be„

dreven

den sulthan van Banjermassing het versogte thin te presen

„teeren tegen 15: realen de picol

den adjuncte Landmeeter Eving na nederland te zenden met

afgez: gage

omntrend de verschansing onder de scheepelingen van bost

Cappelle en d’ admiraal D' Ruijter naar ’t Regle„

——

ment te handelen

twee van Cheribon inde ketting overgekomen Javanse re„

bellen en brandstigters na Cabo tesenden

en drie andere Iavanse missagigers reets door dien

Raad gecondemneert tot een bannissement inde

ketting, na Ceilon

zig te conpormeeeeen meett een briefije naar Ehnaang„

en goed tekeuren een opperdip van de Rescriptie naar

Mallabaar benevens de formeele Rescriptie

-

een briefje naar Palembang

item een briefje naar bassoura en een naar Souratta

7 de ministers te samarang te gelasten voor Ternaten

te laten aanmaken twee stroo pantjallang

weesmeesteren t presenteeren om het Capitaal

aan

dat den koning van Ternaten aan de E: hazebroek

schuldig is, voor Reeck: van dien vorst tevoldoen

mits zij derenten laten vallen.

de reek: van den gezagvoerder op 't 7 te de Geertruijda

chevalier te belasten nett agterstal bij de boeken

van Ternaten

Reglement omtrent de qualiteit en verbeetering der Equi„

. .

„pagie meesters op de buijten comptoiren

de naam van Lieutenant titulair in plaaats van die van

provisionieel tienten:t intevoeren

militair naar Ternaten te zenden

8. den opperkoopman Soutlamonde beneven zijn aange„

namene dagtertje transport naar nederland toegestaen

dispositie op Een Request van den capitain ter zee

schouten om ontlesfing van Eenige beslastingen.

aan den heer van den velde conditioneel te permitteeren het

maken van Een water Leijding uijt het moleneliet

naar zijn Ed: thuijn

onder het toesigt van heemraden

dispositie op een ingediende Requisten door verscheide pagt:s

en Reenis

de pagt van de waijangs aan de Lieuten:t der chineesen over't

laten, in admadiatie

dog voor met minder als 700. rd„s termaand

vermindering

258

259

260

261

262

263

264

265

267

„268

„269

19