close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0024

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

December

8. verminderingen ampliatien, en op helderingen inde

voorm: der verstagtingen der domaijnen voor ao 1753 270

zo omtrend de pagten in’t generaal.

271

als die van de waijangs en Rongings in 't bysonder - - -

van het Rijk van Bouton tevordeeren de straffen

van de Sabandhaar en alle verdere adhekenten

275

van frans fransz

restitutie van het veroverde schip met dies Lading

276

en d’ aangehoudene scheepelingen.

—.

en overgave van gem: booswigts

„—

onder waarschuwing

in souratta twee of een scheeps Lading Catoen te la„

„ten inkomen en herwaarts senden naar dat

„—

de markt is:

het Retour schip de standvastigheid te volladen met

een Zaag Zuijker en Losthuijsen met Rijst houtwer

„277

„ken h voorde Caab.

en deminist:s aldaar tegelasten d’ openvallende Ruijmte

inde laatste tvullen met wijnens

om eenig ronden Lang scherp in den aanstaande Jare

besluijt

t' Emploieeren voor ballast inde Retour scheepen over

276.

china

de post Sampie t' abondonneeren ende daar op zijnde

1279

militairen te doen opbreeken naar Pangeran„

en daar om streeks voor Eerst geen andere t extrueeren

maar desnodig een aan de vastigheit aan dese zijd

voor de Sidame

Een stel nagapatnamse Negotie boeken naar Ceijlon en

200

en Malcabaar Tesenden

en van de beste der oosteresze gouvernementen naar ma„

Casser, Ternaten a Malacca.

act te diemen tot een madel

’t geresolveerde omtrend de hoppitaal ongelden op chon„

mandel te extendeeren tot macasser Bengalen en de

nestkist.

Gamron aan teschrijven deselve aldaar

en de RResid:t

„281.

tot op de helfte 'tverminderen.

de ct:r Luenten:t ter Zee De Jong op te dragen het

mende opsigt over den druk van de Maleijtse bijbel

met male tee Ccaractere

geen personen uijt den dienst t' ontslaan die Eenige gege

vermaakt heebben ten zij deselve ten minsten een Jaren

„282

tevoren staan E=

over het minwegt op het met de Standvastigheijd van

Chormandel terug gesonden paijennent van d’ opper„

„283

Coopl: deses casteels berigt tvorden

als mede wegens het gewigt dat er in de geld kamer werd

1284

gebruijkt

dispositie