closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

December

15.

vandrig onder d’ Jnfanterij aanteneemen.

en Lecture der uijt nederland aangebragte Papieren

openin

met vreedsteijn

besluijt omtrend het gedaan versoek door de Raden van Justitie

tot vermeerdering van haar Emolumenten

de gedane belasting op reek: van d’overheeden van nieur nieuwer

kerk, weg:s te min temin uijtgeleverde Ladingen tarroe t

laten stand grijpen

en haar ook te laten vergoeden het minwigt op het koper.

mitsgad„s het aandeel van den schipper de caabaantereekenen

d’ advocaat fiscaal te laten voortgaan met de procedeu„

„ren tegens den boedel van den overl: pagter der herbergen

door voortaan geen Jnventarisatie bij wegen van execute

in diergelijke zaken te laten geschieden, buijten

qualificatie

mitsgad:s de borgen te doen aanspreeken tot de domagement

van de Comp: &.

nader besluijt omtrend de voldoening van Lijwaten &:a voor

macasser

en omtrend de vertrekking van brood gord en Rijst aan de

eersten in Jndia komende scheepelingen

Regliement op de verstrekkingen der medicijnen uijt de medi„

cinale winkel.

bij alle Eysschen van die bekent te doen stellen het getal

vande manschap

twee dood vonnissen van scheepenen contra Limjoko en Toijssok

g’approbeert

twee gecondemneerdens hij den Raad van Justitie naar neder„

land tesenden.

Besoigne over Macasser.

19. de schipper Graffe in commanda geplast op het schip kerk„

wijk

8

den opperstuurman Jan Elberts tot Lieutenant ter zee

t' advanceeren.

de cadek onder de lijfwagt Pardieu te laten Repatrieeren,

de termijnen van betaling van de pagter van de boom in b:o

pass:o 6 maanden t verschuijtten

aan die van desen Jare Surcheance van zijn agterstage verleed

tot ult:o Januarij

besluijt omtrend het aangeschrevene voor de heeren mees

„ters zo omtrend de guarnieringen en onderlagen als

de verdere belading der Retaurscheepen.

de retour scheepen van de tweede besending mits by gebrek aan

Peeper met Sappanhout 'tvolladen

deboeken

327

328

331.

„334

235.

336

337

338

„339

340.

341

„—

„342

„343

350

3