closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

December

19. deboeken van de bank ende bank van Leening te la„

„ten voortloopen tot ult:o xber: 1753

en Eenige bankbriefjes van 2: tot 10'000. rd„s te laten druc„

„ken op een zegul van Twaalf stuver:

item van vijftig Rd„s en minder zonder zegul.

de bantamse Pangerang Sarief C: S: met het schip Kerk,

„wijk naar banda t laten overgaan

en ook derwaarts ’t Exileeren Pangerang Camit en Radem

soliman

het vornis van scheepenen contra Danmassaroe in zo

verre tintigeeren dat hij geen Lijfstroffe nog te

- - .

prong stelling zal ondergaan

maar voor vijf en twintig Jaren gebannen werden naar het

Robben Eijland.

de Reglement voor d’ Exterpatie der specerij boome

inde moluccos te brengen ten Laste van de nagu„

„len noten en foelij

ende Recogiitie gelden van de dranken uijt neder„

land aangeb:t werdende ten faveure der reek: van

- - -

scheeps vragten.

gekommitteerdn zee officieren ten overstaan van den

door

advacaat fiscaal ondersonk laten doen, of het

verengelukken van het schip Rhellag niet aan

pligt versuijmt t' attribueeren is,

zig met d'mleiding met de generale brief naneder„

„land te conformeeren

Een brief van den Raad van Justitie aan d’ heeren

meesters addresse t verleenen

den oud Capitain der chineesen op Macasser Lijanko

te laten aanseggen met derwaarts te retournee

ren, zonder speciale permissie

Restant Besoigne over Macasser

21: contanten naar bantam in Tagal 'tsenden.

het schip ’t huijster donk van Ternaten tleten retourneeren

over bima

d’ aanharden zijnde wilde carneel door gecommit„

D

„teerdenns tloten bezigtigen

om te dienen van berigt wegens dewaarde en deugt

Een project contra geschenk aan den koning van

bantam: t'approdeeren

veerde administrateurs in’t graan maguazijn berigt

te vorderen, waar om zij het ondernigt op de

rijst ao pass:o niet zeijden ontfangen zo laat

opgebragt hebben

wier

„310

„351

352

353

4353

35

36

357

„358

359