closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vanr den

December

19. deboeken van de bank ende bank van Leening te la„

„te voortloopen tot ult:o xber: 1753

en Eenige bankbriefjes van 2: tot 10'000. rd„s telaten druc„

„ken op een zegul van Twaalf stuver:

item van vijftig Rd„s en minder zonder zegul

de bantamse Pangerang Sarief C: S: met het schip Kerk„

„wijk naar banda t laten overgaan

en ook derwaarts ’'t Exileeren Pangerang Camit en Radem

Toliman

het vornis van scheepenen contra Danmassoroe in zo

verre tiitigeeren dat hij geen Lijfstroffe nog te

prong stelling zal ondergaan

maar voor vijf en twintig Jaren gebannen werden naar het

Robben Eijland.

de Reglement voor d’ Exterpatie der specerij boomen

in de moluccos te brengen ten Laste van de nagu„

len noten en foelij

ende Recogiitie gelden van de dranken uijt neder„

land aangeb:t werdende ten faveure der reek: van

scheeps vragten.

gecommitteerdn zee officieren ten overstaan van den

door

Cadvacaat fiscaal ondersont laten doen, of het

verengelukken van het schip Shellag niet aan

pligt versuijmt t' attribueern is

zig met dimliiding met de generale brief naneder„

„land te conformeeren.

Een brief van den Raad van Justitie aan d’ heeren

meesters addresse t verleenen

den oud Capitain der chineesen op Macasser Lijanko

te laten aanseggen met derwaarts te retournee„

ren, zonder speciale permissie

Restant Besoigne over Macasser

21: contanten naar bantam en Tagal 'tsenden.

het schip ’t huijster donk van Ternaten 'tlaten retourneere

over bima.

d’aanharden zijnde wilde carneel door gecommit„

teerdens tloten bezigtigen

om te dienen van berigt wegens de waande en deugt

Een project contra geschenk aan den koning van

bantam tapprobeeren

veerde administrateurs in ’t graan maguazijn berigt

te vorderen, waar om zij het ondernigt op de

rijst ao pass:o niet Leijden ontfangen zo Caat

opgebragt hebben

wier

„350

„351

352

1353

4355

„355

„356

357

358

„359