closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

5

2

Ingevolge ende ter voldoening aande den Jpgenaur Berg

te fondeeren of geneegen

is het water pas voor

Resol: Commissariaal van den 22:' der

de opgegeeve somma

te voltooijen en daar

Gepasseerd maand, door de Heeren Ra„

voor itestaan voor

alle uijtwijking sac„

„den ordinair en extra ordinair Hluijsenaar

„king en reparatie in

ses Jaren H:

en De Nijs, gedient zijnde van een

Schriftelijk birigt wegens de presente

constitutie van het water Pas op

de lank buijten de rivier, aldus Luijdende.

Aan Zijn Hoog Edelheyjt

den hoog Eedelen geboren Heere

acob Mossel

gouverneur Generaal

Benevens

De wel Edele Heeren Raden van

Nederlands India.

Hoog Edelen Geboren Heere

wel Edele Heeren

Ingevolge ’t g’eerde Resluijt uwer hoog Edelens sub

dato 22:' aug:s J„o leeden hebben d’ ondergetekende op

den 13:' huijis zig vervoeg op het water Casteels legen„

de aan de mond ven de bataviase pote rivier

ten fine inspectie van die weder herbouwde sterkte

teneemen hebben wij thans d’een met alle Eerbiedig„

„heid Rapporteeren, dat deselve voor de tweede

reise in een kleender bestek dan ’t Eerste op een Ge„

„deelte van desselfs oude fondementen opgehaal is

in zodanige staat bevonden als in nevens gaan„

„de kaart op te plaan door de Jngeneur Berg

overgelevert, en uw hoog Edelens /:des gelievende:/

sullen kunnen b'oogen wat aanbelangt de kosten

tot