closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„als

tot het voetooijendier sterkte, so, bij d’ overgeleverde reetk:

op den 22 der gepasseerde maand door Gem: Jngenieur

Berg ingedient ter bedragen van rd„s 19566: 18:—: kunnen

wij uw hoog Edelens net anders berigten dat /:onder

uw hoog Edelens neijsen oordeel :/ gants niet ondienstig soude

zijn dat veelgem: Jngemeur voor den tijd van ses

agter een volgende Iaaren dit welk volgens zijn kaart

en voor de gevorderde somma van uijtwijking ofte zal„

king, mitsgaders de Reparatien en herstelling van

dat fortres responsabel en ten Laste van gem:

Ingenieur behoorde te blijven, en de matscha ppij behoorlijk

cautie daar voor te doen stellen

wij hoope aan de welmeenende intentie van uw hoog

Edelens te hebben voldaan, ons met alte onderschrijvende

/:onderstond:/ Hoog Edelen geboren heere en wel hoelen

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige Dienaren

/:was getekent:/ J: M: Cluijsenaar en A: de uijs /:in mar„

gine:/ Batavia in 't Casteel den 19:' 7ber: 1752:

is verstaan den Lieutenant Jngenieur Berg.

Zo

die de directie over dat werk heeft, ingevol„

„ge haar Ed:s voorslag, te sondeeren of

genegen zoude weesen het zelve voor d„

opgegevene Soemma van Riksd:s 19566: 18:;

niet alleen geheelen alte voltaijen maar

ook in testaan voor alle uitwijking ofte

Sacking item de reparatie en het onder

„houd van dat fort geduurende den tijd van

ses agter Een volgende Iaaren, en daar

voor cautie te stellen ten genoegen

deser regeering

advancemnlnte wande

stits de Langjarige diensten van den boek„

negotie overdrager te Cochim

7saaksz:, tot onder Coopm

sbeuijten Consequrentie &H:

honder en Negotie overdrager te Cochiem,

Pieter