closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ae ae e e n

in heegtenis overgezonden

Lueuterant hofman hun

„ploijabel verklaart met

Cours neeming van

gagen

Vrijdag Den 22:' Septemb: 1732

Nademiddag, ordinaire vergade„

„ring, obsent den Heer Di„

recteur Generaal, nevens de

heeren Raden ordinair Van der

Waeijen en van Rheeden, mits

door indispositie

De van Mallabaar in hegtenis herwaarts

overgesondene onder tieutenant van d’

arthillerij Johan Fredrik Hogman

bij requeste versoek gedaan hebbende, dat

naar dien de proceduuren door den fis„

„caal te Cochim Bowijn rat:o off,

voor den Justitieele raad aldaar tegens

den Supp:t Gehouden, bij het ter Respl:

van den 8:' deeser gementioneerd dispo„

„sitief van den raad van Justitie deeses Casteels,

aan dewelke hij sig hadde geconstitueerd

appellant van het vonnis ten zijnen Laaste

geveld, waren g’ammuleeert, mitsgaders

gem: fiscaal in alle de kosten tot dus

verre Gevallen, was gecondemneert, en

hij supp:t daar en tegen kost en Schade„

„loos uijt sijne dietentie gelargeeert, onder

belofte nogtans bij andtastinge van ten allen

tijden, des vermaand werdende weeder in

Jndicio te compareeren sub peene Confes„

„sie etconvicte, aan hem mogte werden goed

gedaan

Z