closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maxime Ja selfs als Een godedinstigheid zedert

immemorable tijden was ingevoerd, dat wanneer

iemand ’t zij met negotie ofte door Eenige ande„

„re wel geslagene onderneemingen, ofte door

Eenig faborabel toeval, winsten gedaan of pro„

gressen gemaakt hadde, hij dan ook als gehouden

was tot een beneijs zijner erkentenisse, ter eere

van der godheit, ofte van dien heijligen aanwien

hij die genieting van dat geluk oordeelde

verschuldigt tewesen publicque tonneel spellen

of zoo genaamde waijangs aan te rigting gelijk

het selve mede in vroegere tijden te deeser

plaatse was practicabel geweest

Dat Schoon de voldoening aan dien Pligt haar

seer ter horteging, en zulx bij hen voor

een nodig en verdienstig werk wierd gehouden,

zijlieden regter, zedert d’impositie van twee hondert

rijkd=o dewelke dese Regeering /: bij Resol: van

den 6=en xber: a„o 1751.:) op de kepresentatie van

een ijder waijang /: buijten huijs off erf of met

opene hek of deuren met vrouwpersoomen:)

hadde gelieven te stellen, haar niet in staat„

gevonden hadden zulx te doen, zonder voor

door brengens te passeeren ’t welk de supp:t

te meer smerte vermits deese waijang spellen

veele arene en behoeftige lieden, die de daar toe

vereischte actrices kleederen h: verhuurden, ofte

bij sulke geleegentheeden voor soetelaars ageerden

tot een bestaan quamen te strekken ensz:

Alwaar omme de Supp=ten zig aan dese Regeering

addresseerden met ootmoedige beede, zo voor haar

in’t Particulier, als voor die van haare natie

in’t generaal, dat deselve mogte goedvinden

ten

de voorsz niemand Leedeerende, en /: so de supp

al verder Seggen:) ter contrarij nu'tte waijang spel„

„len; van de daar opgeleegde Sware onoverkome„

„lijke impositie ’t ontreffen &:a

En daar omtrend Geconsidereert sijnde, dat

men blijkens de voorsz: resolutie van den 6:'

xber:

11

39