closeTerug naar inventaris

Transcriptie

xber: des voorleeden Jaars, met het stellen

van Io Een hoge impost met bedoelt

heeft de waijangs tot groot haart zeer

van de Chineesen, die daar op altoos seer

versot sijn Geweest, geheel en al te doen

ophouden, maar wel aen deselve, ter zaake

van de Reedenen daar bij g’alliequeerd, mat

Seldsaam te doen werden, waar toe heet verlijkt

dat het stellen van Een vrij mindere ge„

rechtigheid op het houden van die spellen

sufficeerende zal wesen, zo is goedgevonden

enn verstaan dien impost te verminderen tot

op 50:s rijksd:s voor ieder Emal, voor die met

actuicess en zij in’t publicq buijten verhuijs

of erf dan wel miet open hek of deuren

of binnens huijs of erf met gesloten hek of

deuren gehouden werden,

de gemagtigheeden sheed

Jaar en tegen is, ter berecking van het

op de Rongings of ret

Tandacken

bedoelde oogmerk bij deselve Resol:,

omtriend het houden van Rongings, waar

is gestelt is

op Een rijksd, wanneer het selve niet gesloten

hebren deuren en 5 ryksd:s als meet open deux

geschied, noodsakelijk g’oordeelt en oversulx

verstaan die Gerechtigheijt, in zo verre te ver„

kogen dat voor het Rongingen of todacken,

binnen de nabij gelegeene buijten posten, voor„

„taan drie rijkd„s en bovren de selve twee ryxd:

in