closeTerug naar inventaris

Transcriptie

resolutie van den 5 deser door de buijten Regen„

„ten van ’t La Jarus huijs is gedaan publicque

reekening, weegens hunne administratie gedun

„nende een Rond Jaar ofte zedert primo Julij

177 tot net:o Iunij deses Iaars, gedient zijnde

van Een Schriftelijk rapport als dus Luijdende

Aan Zijn Hoog Edelheijd

den Hoog Edelen groot agtb: Heere

Jacob Mossel

gouverneur Generaal

benevens

De Wel Edele Heeren Raden

van Nederlands Jndia

Hoog Edelen Groot agtbare Heere en

Wel Edele Heeren

Jngevolge uw hoog Edelens gevenereerde ordre overvat

staande Bij extract notulen van den 5:' 7ber: Jongstleeden

hebben wij ons op den 13:' daar aan vervoegt binnen

het stadhuijs inde vergaderzale van Commissarissen

van huwelijkse en kleene Gerigts zaken aldaar door de

buijten regenten van het Leprosen huijs staande op ’t Eijland

purmerent Willem Meerkamp en Hendrik Rademaker

ter presente van de gecommitt:s van heeren scheepenen de„

Zer steede publicq sien doen behoorlijke reeckening bewijs

van hunne gehad hebbende administratie sedert p=s

Julij 1751. tot ult:o Junij deses Jaars, sodanig als hier

vervolgens staat vertoond te werden namentlijk.

het Capitaal van gem: huijs dat onder uet:s Junij 1757. bij de Comp: op ii„

of

„ttrest tegen p„r C: in't Jaar nas voortlopende bedragt Een

somma van

N:s 4035

de contanten onder den buijten regent willem

842:

meerkamp monteeren

4192:8½

Transporteere

Rds 41192:

Welk

D