closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

welk capitaal volgens het gehouden cassa boek vermeerdert

is met rd: 287:18¼ veroorsaekts door het meerder ontfangen dan

uijtgegevene in den tyd van een rond Jaar, gelijk hier onder sal konnen

te blijken, voor aanstellende, de gecollecteerde inkomsten ten faveure

van dat gadshuijs, als.

in de Casteelskerk

22.

Rd:s

569

1921. 39.—

Nederduijtsche kerk

binnen portugeesche d:o

445. 25

do

166: 2:

d„o

buijten

d:o

198: 2

maleytsche

aan Collecten.

3300:42—

rd„s

over het geligte uijt de aambussen zo van

beijde collugien der Justitien, als meede Com„

nuJarissen van huwl: en kl: gerigts saaken mitsg:s

respective kerken van ourusst en Purme

7d:s

191

rent.

45¼

Jnterest penn: op het bij d'E Comp: a

36:

1815

depositie staande capitaal . . . . .

voor 4 staaven silver die uijt d’ongang

„bare spetien gesmolten zijn en na dief versmol„

„ting hebben gewogen 216. 3/8 reaal die per

vendutie zijn verkogt â 40 stver: p„r reaal

15.

180

3

bedraagt

van Esebius Johannes Pasquaalsz:

als testannentairexecuteur van den

Jnlander Johannes Abrahamsz: voor

2:

24:

Een Legaatje

Een Legaatje van Elias oenen blijkens

testament van dato 25:' aug:s ao pass:o

10:

Item volgens testanentaire dispo„

sitie van de inlandse vrouw Anna

maria van maccasser groot

50:

Als Even van den 27:' Jann: 1751. door

anthonij Cornelisz: blijkens testamentai„

25.

„re dispositie

voor Een Jaar huur penn: van de oester„

geliegen

„bank op„ antjiol sedert p=mo

Julij ao pass:o

tot ult:o Junij deses Jaars door de ne„

113

„dinie van den hden.

Eijndelijk is weeder ingenomen ’t bedra„

gen van sodanige zuilschuijt als door

den buijten Regent in’t gepasseerde

boekjaar voor dit Godhuijs ingekogt was,

en volgens Resol: van haar hoog

Edelens in dato 6:' aug:o 1751: wederom te

=

220

rug moeste gesch: werden

2608:24:¼

de Jnkomsten dedragen te samen

¼

18:

5909

rd:s

Transporteere

Rd:s 5909: 18¼

Ad„

41192:

11192.

waat

15