closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

zijnde twee daar bij door deselve goedgekeur„

„de actens van borgtagt ten behoeve van

den bank Courant, ieder ter Somma van

vijf duijsend rd„s namentlijk een door den

scheepen Reijdon en procereur Mal„

„loran voor den onderCoopman Cavallier

als Cassier ende d’andere door den koop„

man Harmensz: en weesmeester Reessen

voor den onderkoopman Sauchereauw, als

boekhouder en Pant bewaarder gepasseert

in voldoening aan het 56: articel van d’

ordonnantie voor de bediend„s vande bank

Courant van den 2 Junij Jongstleeden, zo

is verstaan deselve telaten spponeeren in

de grote Geldkamer deses Casteels

Zig te Conformeeren

Laastelijk is, na Lecture, verstaan zig te

met een briefje na

hanjermassing.

conformeeren met Een briefje aande bedien

dens te Banjermassing in gesteld door

en t' approbeeren de foo„

den Heere Gouverneur Generaal, en Goed te

meele rescriptie benee„

vens een aparte missive

keuren de formeele rescriptie ieevens een

naar Mallabaars

aparte missive naar Maclabaapitiem item Een missive, aan den

koning van Cochimbe„

neevens de bekent

Een brief aan den koning van Cochiem

„king der gemaakte schik„

„king omtrent delianten

gefoncipieerd door heer Raad ordinair

van der Paraa, als ook Een bekent„

„making der Gemakte Rhicking omtrend

de betaling der Licenten en verdere on„

golden vande Particuliere en Jnlandsche

Scheepen

5