closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gerekende ƒ 2224: 5: 8: wegens zodanige Contan„

„tien Cadjang, Rijst &=a als onder ult:o aug=o

bevorens, bij het Sluijten der Javase Negotie

boeken, te Paccalongang zijn te min be„

„vonden, ende Gem: Somma te laten

en deselve den Geweese

Resideent aldaar, van

vergoeden door den Geweesen Resident

der Geugt opgelugt

aldaar Adrianus Van Der Geugt naar

dien Gem: Salck, volgens gem: Samarang„

„se brief, die plaats Eerste op den 18:

octob: A:o 1750, van gem: Van Der Geugt, ter

zijner verantwoording, overgenomen hebbende, mets

aansprekelijk schijnt te kunnen g’oordeelt

werden, weegens pra dato ontdekte min

derheeden.

Een Samarange dood

Geresumeert zijnde de van Samarang

8

vonnis Lasten van

Jan Hendrik Mak

„overgesonden stukken vande processe van de

„kum soldaart g’appro

6

beert.

fiscaal aldaar M„r Petrus Stelling„

werff rat:s off Eisshen contra Ian Hendrik

Makkum, van Emmerik, Soldaat

s: heeren gevangen overgepleegde moort aan

sijn wagt hebbende onder officier, met

het vonnis door den Justitieelen raad

te dier plaatse tegens den selven Ge„

peld, waar bij dien delmenant werd

gecondemneert om met de koorden

om den hals aande Goege gestraft

teneerden