closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten deele gesprongen, item op het comp„

toir Generaal sesvoten vleesch en elf groten

vaten Spek uijt diverse aanbrengen, die

bij den Jongsten opneem, zo door het ont„

springen der bodems, als het ontlopen

der Pekel, successive geheel bedoopen

en het vleest en dek

in zee te doen wespen

sijn, mitsgaders gem: Seventhien vaten, ten

overstaan van Gecommitteerdens, in zee tedoen

werven

Door den heer Directeeur Generaal overgeleegt

besluijt nopens Eenige

bevondene

in de boeken van dekle

zijnde twee berigten van den onderkoopman

„ne winkel van a:o 174 4/5 en

1745/6

Dormieux die, ter ordre van zijn Edele,

teegens d’ ordonnantie en de verdere bijlagen

geconfronteerd, mitsgaders Gepoincteerd

en nagereekent heeft, de boeken van de

klinne winkel van a:o 174 14/5 en 174 5/6; zo is na

Resumtie verstaan het teveel afgeschreevene

bij d’ Eerstgem: boeken, uijtkoops bedragen

de ƒ 343: met Surplus van ƒ 57: 3: ofte 176

priemie voor den confrontiot volgens resol:

deeser vergadering van den 29:' 8ber: A:o 1751„

te doen vergoeden door den doenmaligen admi„

„nistrateur Abraham Loofs, dan wel

desselfs gemagtigdens, na aftrek vande

te min afgeboekte ƒ1:16: 8: mitsg:s het te

veel afgeschreevene bij die van a:o 174 57/6 ten

bedragen van ƒ 67: 13: 8 door de volmagten

van