closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

die Methode van Zeeland omtrend dit een

en onder over alle de kamers gemeen

temaken en d’ overheilden hier te landva„ de scheeps overheeden te

recommandeeren bij

„rende bij Een gedrukt extract van deesen hun arrivementeldere„

hunne schepen behoorlijk

tegelasten de hen toevertrouwde bodeenste branden en te sineeren.

bij hun arrivemnent ter plaatse hunner

destinatien na d’ ontlassing swaar over

zijde te halen, de dusvelhuijd met kransen

van oud touwwerk te branden en deselve

met Pik en harpuijs door Een Gesmolten

ze meede hare schuijt

te smeeren, mitsgaders de boots en Schuijten

en boots.

naar Geliegentheid van tijd en plaatse op ’t

land of in’t schip te halen, om op die

tehealen, oen op die selfde wijze ge„

„brand en Gesmeert te werden, op pane

van een amende van drie maanden Gage op vaere van een boete

van drie maanden gege

ten behoeve van d’ academie de marie

voor die bevonden sal werden daar oentrent

nalatig te sijn Geweest

besluijt omtreend het

vervolgens ook Geresumeert sijnde en

voorsiren der rpratri„

eerende en de andere

ander berigt van Geem: opper Equipagie

scheepen met zuilen

zolang en Zeildoek zo

„meester, kontineerende dat hij door het lang dier schaarsheid dinat

geringe antsek van Svildoek desen Jare

uijt nederland ontfangen, waar van reets

is gewag gemaakt bij resol: van den 26:e

deser, buijten staat was gesteld om sComp:s

Scheepen zo die reets voor Europa ende westerse

Cormptoiren

63