closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18 Parcallen, en

13 bastas, welke bij publicque verkoop op den

30 aug:s J„o leeden maar p„r C=to winst hebben af„

te Noteeren dat de

eworpen, en Laastelijk in deesen tenotienrien dato

Naarstigheid en Dha„

„gadis nevens de pant„

scheepen De Naarstigheid Van qualla

d

rjallang d’aurora en

vier Chineese praauwe

Damak en D' Hagadis irevens de Pantjallai

hunne ladingen wel

hebben uijtgelevert

d’ Aurora van Cheribon en Nier Chineese praau„

„wen van Bantam, het daar in afgeladene

op die comptoiren volgens Cognoversemen„

ten behoorlijk uijtgeleevert hebben, een twee

een houtvlotten van

„„

Cheribon wel aangeb„t

toutplotten N„o 586. van Cheribon alhier zijn

zijn.

aangebragt.

Bij een Sanentlekking daar op den 15. deeser

rendeement van

eenige bedorvene en

bij vendutie verkogte toe„ ij

publicque vendutie in de stad verkogte be„

we neevens eene gedan„

„dere kleenigheeden.

„dorvene Jarwe en Eenige andere goedertjes, en

Een daar nevens ingekomen rendement van

de daar onder Geweest zijnde geraassen, gezien

zijnde dat het Een en ander tesamen heeft

gerendeert Rd„s 843: 47:, daar onder begrenepen

’t provenne van Een Goud oorlogie en 2. silve„

„re met hunne kettings, inde kist van de 50=en

penning bevonden, tot rd:s 92: 36: 8:;, mitsg:s dat

op de gem: Lijwaten is gevallen Een advans

van 23¾ p„r C=to ruijm, zo is verstaan hepalen een

ander in deesen te noteeren

bij arrivement van

Ter occasie van het vertrek van het schip

de cargas uyt Mocha

tot Nagapatnam

deselve naar Bengetee Hoop over Mallabaar naar Mocha, is

te laten vertreecken.

verstaan