closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

vertaans de gesaementlike Suppercaagas in dien

handel tegelasten, om wanneer uijt het roode

meer op Nagapatnam Lerug zullen geko„

„men weesen, van daar by Eerste Gelengent„

heijt naar Bengale te vertrekken, na dat

van daar een behoorlijk Rapport weegens

dien uijtslag van dien gedreeeven handel aan den

se Regeering zullen hebben toegeschikt,

indien zig daar tot alvorens geen Geleegent„

„wijd mogte opgedaan hebben, ten Einde aan totwateinde

den Directeur en Raad te Houglij op

te geeven ’t Sunes van dien handel en

de bnodigtheeden tot deselve uijt Bengale

om het Geene daar toe dienstig is bij

tijds te kunnen doen ingereedheid brengen, en

voorts in Gem: Dirrectie na der ordries van

deese hoofdplaats afte wagten, tot de her„

„votting van de vaijagie in’t volgende

Jaar

den onderkoopman

In Steede van den ter sesfie van den 11:

switser tot Resident

te Lampong Train.

deser tot opperhoofd van Pallembang

en den onderkoopm:

Tinne in zijn plaats

broemden koopman Jacob Alexander Van

tot fiscaal van Ban„

tain aan te stellen.

Der Werp, is verstaan tot Resident te

Lampong Tram aan testellen den onderkoop„

„man en fiscaal op Bantam, Benja„

min Smitser, en hen in die functie

weder te laten vervangen door den alhier

buijten

73