closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te bewilligen, en daar van bij exract kennisse

te geeven aan den kerkenraad, tot haar

Cerp„s narigte.

Geconsidereert zijnde dat een Geheimschrij„

de geheijm schrijvers van

de heeren Gouvernneur

generaal weeder voor ver van den Heer Gouverneur Generaal, om

taan te laten presteeren

den hed van Secretesszijn dienst in allen deelen naar behoo„

ren te kunnen waarneemen, men dan ab„

„solut nodig heeft Een vrij acces tot de

secrete papieren, Gelijk tot nu toe, in Cas

van noodsakelijkheeid, ook altoos aan de ge„

heimschrijvers is toegestaan, alhoewel deselve

nog nmmmermeer onder Eede zijn gebragt,

so is op de propositie van wrem: zijn Edelheid,

goedgevonden en verstaan tot meerder Gerustheid

in het Emploij van Sodanigen bediende, den

selven te doen afluggen den Eed van secre„

't welk door den prgtiesse, waar op dien presenten Geheunschrijver

sentien geheumschrijver

senff gedaanneerd Senff in vergadering ontbodem en verschee„

„nen zijnde dien Eed aan handen van hoog de„

„selve heeft Gepresteerd

deprocereur ram„

Ingekomen en geleekien zijnde eeern notul van

ang aftesetten

den Raad van Justitie dezes Casteels van

den 26:' der Gepasseerden maand, waar bij

den procereur Hendrik Ramring, wee„

d„gens de bij een door hem ingedient en onder„

teekend Schriftuur van replicq in der sake

van Hendrik Adriaan Nink impetrant van.

Revisie