closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

pruteerd, Eenige straffe hadde gemieeiteerd, hij

dan ook met zijne detentie te Colombo

genoeg gepurieeert was, en dat hij advolaat

fiscaal dierhalven moesten verklaren met

Geen Reeden tot Eenige verdere Straffe

kunnen procedeern E:: zo is goed„

gevonden Gem: Soderberg, volgens zijn ge„

daan versoek, weder Emploijabel te verklaren,

zijn gagie elatiencaas en den een voor hedelef.

Op den voorstel van den Heere Gouver„ besluijt aangaande

twee uijt Nederland

„neur Generaal is goedgevonden twee neevens de

overgesondene schuldbrie„

„ven ten Lasten van

comp: makkelaar

brief der Edele Hoog Achtb: Heeren Evers

in Souratta kissoup

„das.

„tienen van den 4:e 9ber: anno 1746. overgesonden

Jnlandsche Schuld brieven, volgens opgave

bijde ten voordeele van den uijt Soucat

„ta 9' anfuguerden geweesen Pakhuijsmeester

aldaar Willem Van Laar en ten Laste

van SComp:s Makelaar in Souratta

kiesourdas, dog waar van maar d’ Eene

Groot ƒ 5288: 5: op zijn naam, en de andere

Groot ƒ 1500 luijdende was op den naam van

Iohannes Sanderus van wien hij van Laar

gemagtigde zoude geweest zijn, bij eerfte gele„

genthend naar Souratta te zenden ende

ministers aldaar te gelasten, de voldoe„

„ning der selve met de verlopene rente

van den debiteur te vorderen, om uijt

dies

79