closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dief bedragen, ofte het Getene daar van

bij aldien egt en onvoldaan bevonden werden,

zal in te palmen weesen, te kunnen vinden de

ƒ 2029:3: gem: van Laar nag p„r Resto aan

de Comp: schuldig is, weegens te kort bevon„

dene Goederen op zijne administratie, blijkens

de brief der Souratte bed„s van maij ao 1750.

Ook is, ingevolge de Propositie van wel„

en het Retour schip

de Herculls voor

melde zijn Edelh:t, besloten, het Zeilrheede

aftelaten vertrekken

7

om van Cobo de goede

hoop ten veasten voordeeuwsche retourschip De Herkules, voor

gesonden te neerden.

af van hier te expedieeren, mitsgaders den

Gouverneur en Raad aan Cabo de Goede hoop

t' ordonneeren, dien bodem aldaar buijten

expresse ordre uijt ’t Patria, niet op

tehouden, maar so spoedig doenlijk sijnde

depeche naar Europa te verleenen, zonder

na d’ andere retourscheepen te wagten.

t dag Register van

Ingekomen zijnde het gehouden dag re„

Commissarissen tot

de hessing vande 50=en

gister door de bi Resol: van den 4:' 9ber des

penning beneevens

Eenige wijlagen en vier

notitien van het de„voorleeden item 7 Janu: en 13 Junij deeses

„dragen van het gecop„

tribueerde in de seer Jaars, bendemde commissarissen tot d’ont„

te kas telaten bewaren

„fangst van de Liberale gifte van den 50=ete

Penning van een negelijks bezittingen, ten be„

„hoeve van den Lande, geduurende den

tijd dat daar toe gevaceert hebben, nee„

„vens diverse bijlagen en Eenige memorien

ofte