closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ceerd hebbende commissarissen, d’ ont„

„fanger Geeneraal der Damainen Van Der

feltz: en d'oud scheepen Harris, in Copia

authenticq t laten afgeeven, om de invaadering,

naar den teneur van het ter sessie van den

4:' 9ber: Jongstleeden g’Emaneert placcaat, zo

verre mogelijk en bevonden werde niets reets op

andere plaatsen geschied te weesen nu

of inder tijd te bezorgen; de notitie of

Lijste van Eenige politicque en Militaire

persoonen die zeedert voors: tijd naar Amboina

Banda, Ternaten Macasser, Javas oost„

Cust; Cormandel en Bengale vertrokken

zijn, derwaards ende voors: Specificatie

der Geene die, hunne volmagtschappen &:a

en twee andere naar gesecludeert hebben, naar alle comptoiren

de buijten comptoirien

van India te Zenden, ter narigt van d’

te zenden ter narigt

aldaar fungeeriende Commissarissen.

de tuikse possen van Vaaats is dienstig g’oordeelt en oversulx

de verongelukt en

afgelegde bodems verstaan de Surkse Passen van alle d’

Jaarlijk naa neederland

te zenden na dat door

nn Jndia verongelukte en afgelugde bo„

den Eersten klercq ter

gemeralle secrettarije

dens voortaan Jaarlijks met de scheepen

zal ingedient zijn

een aanwijsing van die

nde maand 8ber: van hier Repatriee„

aldaar inder zijn ont„

fangen

rende teversenden, na dat alvorens

door den Eerste Gesw: Clercq ter secae„

tarij deeser Regeering, zal geformeert en

te deezer vergadering inge diente wesen

een