closeTerug naar inventaris

Transcriptie

genoodsaakt gevoeden sijne dimissie te versoe„

„ken, zo verre het blijkt niet ouweesen zijnde,

men niet wil weggeren kan geloof te defe„

„heeren aan zijne opgave dat wel in den Jaare

1738: door den krijgsraad gedeporteerd, maar

sijn voenis bij sententie van den Raad van

state van den 6:' Januarij A:o 1741: gemodereert,

en hij dus in fatzoen hersteld ofte gebleeven

soude weesen

't schriftelijke advis

D eer Raad ordinair van Der Parra

van de Heer van der

Parra nopers Eenige

bij de Comp: deposite ingevolge het Genoteerde bij Resolutie van

staande gelden van

gerepatrieerde per„ den 15:' der voorleedene maand, althans in Ge„

soonen te insereeren

„schrift opgegeeven hebbende, de motiven van

zijn Edeles daar bij aangeekend advijs ten op„

„sigte van het ten dien dage door de ge„

magtigdens van dien Gerepatrieerden opper„

Equipage menster Derlengh gedaan versoek

belangende zijne nog bij de comp:s â de posito

gestaan hebbende gelden, zo is na Leckere,

verstaan dat Schriftuur conform zijn Ed„s

versoek desen t' insereeren, Luijdende het selve

rerbetenus aldus

Den ondergetekende Raad ordinair is ter Sessie van den

15: der voorgaande maand 7ber: van advijs geweest, dat geene

geaepatrieerde Lieden gelden bij de comp: tegens den intrest

van ses p„r C=to in’t Jaar diende te blijven behoudens Een deels

ter sake dat bi Resol: deeser Regeering van dien 18

7ber: 1744: wel ingetrockenis d’'interdictie vervat by brieve

van hoog Edele heeren 17=en van den 30: april 1653. en het daar

op g’Emaneerd placcaat van 17:' november: 1712 dat geene

rupstrieerende Lieden alhier te lande zoude mogen blijven be„

houden