closeTerug naar inventaris

Transcriptie

C

houden eenige vaste goederen, en verstaan aan dienaaren of

burgers die vrijhijd voor het vervolg niet alleen te laten

maar ook zulx t' extendeeren en tot d’ comp: en tot parti„

als Lolle

culurer, en dat zo wel ten Reguarde van vaste goederen

dog dat daar bij gemaakt is deeze bepaaling dato /: zo

dicteeren de woorden der Resol:/ tot wegneeming van de

swarigheiden die daar tegen mogte voortkonnen, teffens

het selve alleen voor de sulke bijt privelegie te vergunnen

die voor hun de paart uijt deese gewesten hun selven

alhier Justitiabel zullen stellen over en ter zake van

voors:z vaste en Losse goederen actien of creditien en daar

van behoorlijk kunnen doen blijken en oversulx alle overige

onder de voorgaande interdictie begrepen te laten blij„

„ven, onder de daar toe staande paualiteit van confis„

catie

Dat anderdeels hem nog nooyjt is overgekomen dat niemand

der geene, dewelke reets een aansienelijke somma van

Een maal honderten Dieren sestig duijsen d’ rijksd:s bij de Comp:

tegens ses pC=to in’t Jaar oprenten hebben staan en in needer„

zijst

„land geseten, ooijt bij Regeering gelijk hadde behoort tot

het erlangen van dese privilicie heeft versoek gedaan

of zig Justitabel gesteld.

Dat ook het gantsche oogmeek der intrecking van

meerm: interdictie principaal Geweest is om deese

colonie niet '1 ontbloten van veele contanten die an„

„ders zigt meerm: Resolutie, nog in den handel en wandel

zoude Roulleeren tot voordeel selfs van de Comp:,

het geen immers niet kan gezegt werden uijt het aan„

neemen van gelden van alsulke Luijden, bij de Comp

3

op intrest geboren te kunnen werden, nog ook niet, om

het navolgende, daar uijt voortvloeijen het intrest

van de Comp:

Dat dierhalven, en ook uijt hoofde haar Edele hoog

Agtb: de heeren 17=en op de gedane communicatie bij

generale missive van den 31 xber: 1744. concerneerende

het voors: besluijt ter intrecking der meerm: interdic„

tie, niets hebben gelieven te rescribeeren en dus meere

besluijt nog goed nog afgekeurt hebben, mitsgaders ter

sake de maatschappije te deeser hoofdplaatse aan de gemag„

tigdens van voorm: gRepatrieerende, en bij de Comp:s inte„

rest hebben Lieden een somma van ƒ 24766:—: aan in

tresten op geciteert capitaal 'sjaarlijks moet uijtkeeren

en geensints voldaan is aan den teneur van voors: Resol:

d' ondergetekende als nog verieert dat of dat de

capitaalen alhier of in nederland behoorde te werden afgelegt

dewijl boven des den Intrest van 6 p„r C=to aan die geene selver

die vroegtijdig haare geld opwissel brengen, en dus maar voor

een

61.