closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te noteeren bij den

tweeden administ:s

en gecommitteerdens

inde waterpooort den

Eed gepresteerd is

weegens temin be„

van dene manufac„

tuuren

een seer korten tijd daar van profiteeren, naar het geno„

teerde bij het g’eerd aanschrijvens van haar Edele hoog

agtb: van den 27 7ber: 1751. deselve voorgekomen als

een poinct dat men niet hadde behoeven t' accordeeren

ongerekient dat bij langer toelating, dat repatri„

„eerende Lieden op sodanigen, of alwas het ook op een

minderen voet, interest bij de comp: magen behouden,

ekerlijk een iegelijk die in d' conguisten van de nederlandsche

maatschappij zijn fortuijn Gemaakt, en inclinatie

zodani

heeft, om te repatrieeren, zijn vergaderde penn: sal

soeken bestellen, en dits haaren capitalen hier te lande

houden ende Comp: missen moeten de 3 /13 p„r C=to, die arder„

sints, wanneer zij haare middelen in Jndia niet mogen

laten, notoir haar Edele bij dies overmaking moeten ten

„goede komen, en Jaarliks nag al een soet stuijvertje uijt„

maakt, en waarmiin ook geene de minste hardigheit

kan gesrgt werden te Resideeren, zoo dat de sodanige

moeten aangemerkt werden, als in den dienst harer

meesters, tot zodanigen goede conditie geraaktte zyn

om te kunnen om te kunnen weeder keeren naar hun

naderland, als de sekerheid die deselve vinden inde

remisen harer gelden

Ongerekint al het bovenstaande sustineerd den onderge„

tekende dat de dienaren en burgers hier te lande te

vinden, althoos wanneer de comp: gelden benadig te heeft

en men g'inclineert is deselve te negotieeren de preve

rentie behooren te hebben boven ’t zij repatricerende, 't sij

gemagtigd:s van gerepatrieerde Lieden versoekende den

onder getekende: dat dik sijn schriftelijk advijs het welk

hij ten dien dage aangenomen heeft te zullen inbrengen

mag werden ingelijkt ter resol: van heden /:onderstond:/

Batavia den 6:' 8ber: 1752: /:was getekent:/ P: A: V: der parran

Bij een notul geheouden in Rade van Justitie

dezes casteels op den 3:' huijus gebleeken zynde

dat den tweeden administrateurende Gecommitteer„

ders inde Negotie Pakhuijsen bezijden de

waterpoort deses Casteels Bertels De

amotte, Pell, en Stand, de Een bij de resolutie

van den 15.' Aug„s Passato g’inJungeerden eed

weegens temin bevondene manufactuu„

zen, behoorlijk hebben afgelegt, zois

verstaan