closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

verstaan sulx in deesen te noteuren, gelijk meede

dat den Eersten Pakhuijsmeester Rvellengre„

„bel ondertusschen krank geworden en overleden is,

tenoteeren d’i aanbe„

Bij een extract uijt de Resolutien van

steeding der Repa„

catie van de pleesch

Scheepenen deezer Stad in dato 5=e deeser

haal

gebleeken zijnde, dat de Reparatie van de

vleesch-hal, ingevolgen het besluijt deeser

Regeering van den 11:' der voorleedene maand

publicq aan den minst eisschende, den bur„

„ger Andries Bennenies C: S:, onder be„

hoorlijke borgtogt, was aanbesteed, voor eene

Somma van Ses Hondert Ed„s, zo is goed

gevonden daar van deese aanteekening te

houden

Op het door den Heere Gouverneur Gene„ den oektateur

genntaaal telaten

„caal voorgedragen mondeling versoek van den opmaken de Ree„

kening van het geene

de Comp: op den boedel

advocaat fiscaal van India M„r Willem

van den overleeden schip

per Tuijneman te

Cras, is verstaan door den visitateur Generaa

pretendeeren heeft

tlaten opmaken, de Reekening van het

genne de comp: op den boedel van den

overleeden Schipper van het Schip Oosthuijsen

tot wat elinde

Jan Tuijnman te pretendeeren heeft,

tot de damagement van de Comp: weegens

geleedene Rade, door het voorbedag„

telijk stellen van de cours naar de Bra„

„zilsche kuet, met de gevolgen daar uijt

geresulteerd

91