close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige bemonijenisse van de gebieders van de

comptoiren, daar zi van dan komen;

Zois goedgevonden „e verstaan bij het gem: billik

ook ter narigt van een regelijk, die zulx

zoude mogen aangaan te verklaren, dat

dien gepermitteerden vrijen invoer, omtrend

persoomen die selfs geen hoofd gebieders

geweest zijn van de buijten comptoiren

daar zij van dan konnen, Eenlijk moet

werden verstaan in zoverre door de Gouverneur

Directeurs off opperhoofden speciale schrifte„

„lijk Permissie is verleend, om dat getal dienst„

„hare met S: Comp:s scheepen of vaartuijgen

over tevoeren, nademaal bij het teegendeel

op een schip of vaartuijg daar veele passa„

„giers meede overkomen, Speciaal van de

Oosterse provintiin, wel een Groter getalsla„

ven zoude kunnen werden aanboord gebragt,

als sonder Roekeloosheid daar meede

kunnen werden overgevoert, waarvoor nood„

„sakelijk dient zorgen gedragen te werden.

d onde metterende „e

Beneevens een Notul gehouden in Rade

ordres nopens de lvif„

vigenen t renoveeren.

1

an Justitie deses Casteels op den 27:' Junij

amplieeren en alteree„

ren bij een nieuw t

hmaneeren placcaatJongstleeden, ter voldoening aan het besluijt

deeser van den 20.e april bevoorens over eenigen

tijd ingekomen en onder de heeren Leeden

ter Lecture rond geweest sijnde, alle

de