closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Jnhoude als hier

neevens

Art.t 1

Dat een slaaf of slavinne die zijn Lijf„

heer ofte Lijfvrouwe g’injurieerd, eenige

hoon of Smaat aangedaan gecallonin„

„leert ofte met eenige schande valschelijk

betigt zal hebben, daar overgegeselt

en inde ketting geklonken, ofte weel an„

ders gestrafte sal werden naar den aardien

geleegentheit van zaken.

Art:l 11

Dat zo eenige slaven ofte Slavinne haar so

verre quamen te vergrijpen, dat hunne han„

„den aan hunne Lijfheeren ofte Lijfvrouwen

quamen te staan, schoon ook Sonder geweer„

zij daar over, sonder Eenige Genade, ter dood

sullen werden gepuinieert.

Art:l 177

Dat d’ inlandsche officieren, en die het ver„

„der zoude mogen aangaan geen ander per„

soonen, als militairen ofte andersints in

den dienst van de comp: zullen mogen aan

neemen, als die zij waarlijk weeten geen

Lijfeigemen maar vrije personen te zijn, op

verbeurte niet alleen vande verdiende

en te goed behoudene besolding, maar

ook van dewaardijen van de slaaf of slaven,

die zij lieden zullen hebben meede geno„

„men, als den Lijfheeren wettig toekoomende,

en arbitraire Correctie daaren bovenselfs

aen