closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan den Lijve, naar bevinding van zaken,

zowel ten Laste van de meede voerder als

den slaaf, welke sig op deese wijse sijnen

Lijfheer komt te ontsteelen.

Art: 11

Dat niemand eens anders Slaaf of slavin„

„ne, om welke Reedenen het ook weese

mogte, buijten speciale toestemming van

den Lijfheer of de Lijfvrouwe zal mogen

ophouden of hersergen, op peene van

een amende van Viftntwintig Rad„s

voor ijder dag of nagte te verbeuren, ten

bekom van den officier die de Calange

zal doen, en arbitraire corectie daar

en boven, naar bevinding van zaken.

Art V.

Dat als zodanige ophouding of hierber„

„ging Langer als twee etmaal duurt, ofte

geschied met oogmerk om hare afuge

te faciliteeren of deselve haren lijfheer

of tijsvrouwe t' onthouden, de geenen

die zig daar aan hebben schuldig gemaakt,

6

sonder aanzien van personen als overtuijgd

van Slaven seductie of slaven diefte

zullen werden geconsidereert en gestrafte

17

Geene Leifeigenen sullen eenige vunriaerkien,

hoe het ook genaamt binnen of buijten

de

71

99