closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t sij Europeesen ofte andere, welke op

hunne waarschunding niet wijken ter voor„

„koening van ongelukken zo veere nodig

uijt dien neeg zullen magen rukken of

Stooten zonder Een Egter een Slog tol

te brengen, of met woorden t' injurieeren,

op poene van een gevoelige correctie

door de geregts dienaaren opstaande voet

’t appliceiren

Art„t L111

De Leijfeigenen die een part of paarden

gezadelt of ongesadelt door de staad

voor steeden moeten brengen, zullen net

vermagen daar op tegaan Littien, ofte de„

„selve te doen lopen, maar die dieren

bij de toom voetstaps moeten Leijden, op

peene van door de dienaars van de Jus„

„titie, op ordre van den officier, aan de

naaste boom op paal, op de billen gegees„

„selt tewerden:

Art„ 211

Het tappen van Arrak of andere sterke

drank aan Lerfeigenen werd aan een iegelijk,

selfs in d’ andersints gepermitteerde tap„

„huijsen of kroegen, verboden, sup poem

van Tien Rijksd„s boete, ten behoeve van

den officier, tecken Reise en voor ieder

Lijfeigen, die Eenige sterken drank gemut

tigt