closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Art„l K21

maar na sonver ondergang niet Geweer op

straat bevonden werdende zal hy boven

de geesseling voor d’Eerstemaal in de ijzers

geklonken werden, om sodanigen geheel

Iaar als voren t' arbeiden;

Rt„o 117

Dog sulks ten tweede maal ’t sij bij dag of bij

nagt geschuldende, zal zodanigen lijfeij„

„gen te regt gestelden gecondemneert,

om ter plaatse daar men gewoon is

crimineele Justitie te doen, strengelijks

op de bloote Rugge gegeeffelt, en inde

ketting geklonken versonden te werden, ter

plaatse door deese Regeering te decer

„neeren, om aldaar in diervoegen zyn Lee„

„ven Lang aande gemeene werken t arbeiden,

Ad„o 1421

vgorts werd denove aan alle Lijfeigenen,

zonder onderscheid verbooden het uijtgaan

met Sarrongs ofte Eenige andere kleed„

„jes, open over de schonder hangende, als

tot het burgen van Geweir te meermalen

gepractiseerd, op peene van agter het stad„

„huijs of Eeders ter ordre van den officier

aan een boom of paal op de billen gegeeselt

te werden, en verbeurte van de Sarongs„

ten behoeve van den Geregte dienaar, die

hem daar meede sal betroppen

Art