closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

twee briefjes aan den Heer Gouverneur In„

„raad te Saemarang en den Resident

te Tagal, door den Heere Gouverneur

Generaal geconcipieerd:

Batavia In 't Casteel Dato voorsz: /:was

getekente:/ I: Mossel, I: v: S: van golle„

„nesse, I: M: Cluijsenaar, A: v: Broijel,

I: V: der Waeijen, P: A: V: der Paraa,

I: V: der Spar, P: : den Velde, D:t van

Rheden, A: Oenijs H:t van Basel en

L„o taillefert Secretaris

Dingsdag den 10: 8ber: 1752

Na de middag Ordinaire vergadering

Ep het gedaan versoek door den opperhoop, dn brduntiue se hoeden

e

te gelasten alle de

„man Christiaan Elzevier, als mmnede Executeur doucennenten papie

ren &: uijt dien boedel

van den overleedenen een„

„ste administrateur te

in den boedel van den overleeden Eerste administra

Padang Lafargul t

doen herwaart e konnen

„tuur te Padang, Iean htinne La Farqu„

aan den Executeur

Elsevier

is verstaan den commandeur en Raad aldaar, on„

„der toezending van Copia van desselfs Reequiste,

tegelasten om den presentien tweede administra„

toux Hendrik Claver, die door den Juxp:t

in zijne steede, tot Codicilaire gemagtigden

is gesubstitieerd, als d’ Eenigste aldaar Gebleuvene

executeur over de gem: nalatenschap, bij poli„

„ticq besluijt t' in Jungenreen, en des noode door

officacieuse middelen te constringeeren, alle

den

111