closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de doncemunten en Tapieren tot voorsz

boedel en dies verantwoordingen maar eenig„

„sints gehoorende in originale en duplo aan

Gem: Ellevier herwaarde over te senden, mits„

„gaders teffens het zalde vande door hem

Laastgeformeerde reekening, benevens alle

de zeedert dien tijd nader ingekomene

Penningen van den boedel „wissel in sComp:

Cassa, en voorts alle Jaren, al meede

by d’ Eerste bequaame geliengentheid, pree„

„cies naar deese hoofdplaats te remitteeren

alle zodanige nog in’t vervolg t' ontfange„

„ne Gelden, als voor Reekening van die

nalatenschap nog verder moeten werden in„

„gemaand, also den Impp:t, door den raad

van Justitie deses ccesteels is jcondemneert

aan de weduwe van Gem: Lafarque te

doen behoorlijke reekening belwijs, en Relij

„qua vande aanmistratien door hem Iugg„t

C: d: Gehouden /:des noods:) met Eede ge„

„corroboreert, onder exhibitie van allen char„

„tres en papieren daar toe Geheoorende,

en het zo voor den Iupp:t als voor den

boedel van Gem: Lafargul, zeer Langweijlig,

kostbare quadeelig zoude vallen, den voore

Claves, tot het oversending van het een en ander„

door ordinaire Justitieele dwangmiddelen

voor zijne compttente regter op Sumatras

westCust