closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87.

Oda Resumtie van Een Comitneel appos han tot bemnise

„ment gesdemneerden

inctement bij scheepenen deser stad op

Chinees Ian Tamko

naar Ceilon te zenden

den 4:' Eeejus geveld, in der sake van

den drossaart der Bataviase omenelan„

„dien Von Trabe rat: off: Eisscher, Contra

Jan Tiamko Chinees, s heeren Gevangen,

over Suspicie van moord, waar bij den

als een

selven nord gecondemneert; om Radelijk

verubrect van hier versonden te werden ter

plaatse daar deese Regeering gelieven

zoude, mitsgad:s aldaar voor al zijn Leeven.

gebannen te blijven en zig selfs t'erneeren

zonder ooyt al hier weeder temogen komen,

op Raeene van van Swaarder Straffe &„a

zo is verstaan het hiland Ceilon totde

plaats van zijn bannissement te de cernee„

ren.

Getreeden zijnde ter dispossitie, zo overeen

dispositie op een berigt

nopens de bevondene

minderheeden in de west

berigt van de expresse gecommitteerdens

„zijde pakhuijsen bij het

doen van transport voor

tot den opneem der Restanten in de westreek: van degelix: adnij

„nistrateur De Lelijen

Bacheracht nevens des

zijde negotie Pakhuijsen, weegens de be„

laastent verantwoording

vondene minderheeden in deselve bij het

gedaan transport, voor Reek: vande ge„

„weesene administrateur Delelij en Ba„

Cheract, aan hunne vervangers Jurhosen ende

Leeuw, waar van ter sessie van den 17:' maart

Jongstleden blijkens de notulen van dien datum

169

115