closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is verstaan Copia te laten afgeeven aan den twee

Eerstgen:, om sig desweegen te verant„

„woorden, als op diervolgende maand ge„

„presenteerde Separatie verantwoording van

voorsz Bacheraet, waar over de dispositie

dus Lange is uijtgesteld, mits het agterblij„

ven van die van Gem De Lelij, welke in

tusschen krankgeworden en overleeden is; zois

goedgevonden en verstaan het te min bevondene

Vak betilles Neusdoeken N:o 302., indien

niet onder meer andere p„r verdutie verkogt

is, uijtkoops te laten vergoeden, door of

uijt de nalatenschap van d’ Extra ordinair

gecommitteerdens, die zoedert d’ ontstaane

brand in de gem: Pakhuijsen tot den tijd

van het Transport het bewind over deselve

volgens Resol: deeser vergadering van

den 17:' Aug:s des voorleeden Jaars, met

uijtsluyting van Gem: De Lelij en Bache„

„racht, gehadt hebben, namentlijk de koop„

„lieden Fomis van Der Crab, neevens

d’onderkooplieden De Lamotte, Ritsema,

Petrode en Hagha Damius, en den adsistend

Jan Koopman, nademaal by het door

deselve overgeleeevert Rapport, weegels

hunne commissie, blijkt, dat zij koot

daar na den opneem doende van alles

het Geene inde Pakhuijsen berustende

was