closeTerug naar inventaris

Transcriptie

was het gem: pak Bethilles musdoeken

daar in nog gevonden hebben, en gevolgelijk

gem: geweesene administrateurs over het

vermissen van het selve na dato geensints

aan seprekelijk zijn, de kort gekomene

344 lb: moernagulen uijtkoops te laten vergoe„

„den uiijt de nalatenschappen van d’ overleedene

voorige Pakhuijsmeester van Sorgen

en Cenies alzo deselve ten hunne tijde

wel onder meerdereser vendutie verkogt dog

niet afgehaalt nog betaalt, en Egter

bij de boeken afgeschreeven sijnde, bij de

gedanen transporten aan Gem: De Lelij

en Bacheracht niet bekent gestaan hebben,

en d’' in die administratie temin bevondene

165892 ed koffij boonen uijtkoops te doen be„

„talen uijt den boedel van voors: Laast

afgegane Eerste administrateur De Lelij

na aftrek van de daar voor volgens

resol: van den 12:' 9ber A„o pass:o bereets in

s' Comp: Cassa genamptseerde Drie duijsend

vijf hondert Rijksd: vermits hij zig, bij

een onderlandsche acte, door Gem: Ba„

cheracht in Copia autkenticq g’extibeert

verbonden heeft alleen in te staan voor

de minderheeden welke daar op magte

bevonden werden; dog is teffens g’arresteerd

dat ingevalle de nalatenschap van Gem

De.

89

117