closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95

14:' 7ber: Jongstl: alle in den afvaal van gem:

hoofd regient van Amekone, en het koningge

de

of den hoofd Regent van Amerassie,

en hunne Samenspanning met de blanke

en serwaarte ze gen: Portugeesen, teegens

de comp: getrampheerd hebbende, na een

gelukkige actie der onse teegens hunne

krijgsmagt in onze handen gevallen

zijn, bij provisie en tot nadere dispo„

„sietie te plaatsen ten Eijland Edam.

Laastelijk, is, na Lecture, verstaan dig

approbatie van een

apaat briefje naar 't

teconformeeren met Een apart briefje patria nopens den

d=en penning

aan d’ Edele hoog achtb: Heeren Seven„

„teeren in het patria concerneerende

de heffing en invoodering van den vijftig

„sten penning ten behoeve vanden Lande,

ingesteld door den heere Gouverneur Geq item een missive aan

den gouverneur en raad

neraal, en 't approbeeren Een missive aan te Bancahoeloe

den heere Gouverneur en Raad weegens

de Engelse Comp: te Bancahoeloe, vervatten„

de Een Solemneel protest, teegens huune

illicieten handel binnen Scomp: tuiten

op Sumatras WestCust, en wel voorna„

„mentlijk het occupeeren van de Negorije

Natter, beneevens een apart briefje aan

en een aparte aan den

Commandeur en raad

den commandeur en Raad te Padang te Padang

ontworpen, door den heer Raad ordinair

van

123