closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

Loffelijker Memorie:) als Gouveanante van

den Landen mitsgaders voog desse van Hoogst„

gem: zijne doorlugtigste Hoogheid, te laten plaats

hebben na den Rouw over hets ontidigste afgeval

van dien vorst, dewelke op P=mo Aug:s Jongstheden

volgens besluijt van den 11:' Iulij bevarens,

voor den tijd van drie maanden aangenomen

zijnde met ult:o deser stad te Eijndigen;

zoweerd als nu, op de propositie van den

Heere Gouverneur Generaal, verstaan de gem: vrug„

„de bedrijven niets den tweeden van den toeko„

menden maand, zijnde de geboorte dag van

hoog gedaagde haare koninglijke hoogheid,

door het Losbranden van het canon

en andere Solemniteiten, te laten begin„

„men, en te vervolgen op den 3:' 4:' en 6: daar

aan, mitsgaders de gemeente oversulx bij een bil„

„let t adverteeren om dehuijsen en tuijmen

buijten de stad op Donderdag en Saturdag

den 2:' en 4:e, ende huijsen binnen binnen de

stad op rijdag den 3: deeses tillumineeren

op dat een iegelijk by die geleegentheid betoonen

zijne Regtmatige blijdschap over dat Gelukkig

evenement

Vermits mits alleeen uyjt twee brieven van Casluyjt tot op antbie„

ding naar Bantamso

van onse troupen als

den t' Oenarang gecomptert Leggende Lien, die van de sullthan

nog op sadira en elders

„tenant van de dragonder Lijfwagt Bache, geschppeert luggen

racht

125