closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ontzien veel tijde maanden lang inde bovenlanden te

vagabondeeren en op den roof te leeven, hebben

gelieven tarresteeren, de soldaten die langen

des een maand te zoek zijn geweest, voor„

„taan zonder forma van Procos, naar het Eijland

hoam tezenden ende zeevaarende naar onhust

met een ordonnantie om aldaar naar eene voorgaan„

de gevoelige correctie, tweemaal als zy zig g’

absenteert en oengesworven hebben, inde lijnban en

onder de vlag, voor de kost dienste te doen; mitsg:s

hunne soldije geduurende den tijd te laten in houden ten

behoeve van qcademe de marine, dog de gene

die hun schip laten ontvaren, of nog Eenige misdaat

buijten het drossen begaan hebben, als bevoorens

te laten extradeereen aan de Justitie om Loan na

werken t'erlangen

Js verstaan, in hope van wel duijding de opvol„

ging en nakoming van dat besluijt tot nader

ordre uijt te stellen, en inmiddens haare hoog Edelhee

„dens daar tegens reventelijk 't vertoonen:

1: dat het /: behoudens derselver hoge waardigheid

eene groote haardigheid is voor deesen Rade dus

buijten, noodsakelijkheid, zig eene sak van haar regts

gebied, die van ouds her daar aan atthaceert is ge„

weest, te moeten sien onttrecken, en niet aan

Eenig ander meede gequalificeert regter, maar zo

veel men uijt de omstandigheeden opmaken kan,

aan Enkelde particuliere persoonen transporteer

„ren en defereeren, welke men om veelder ande

goede reedenen, vrijelijk voor onderstellen mag

dat daar inne met al tijd evenmatig de vereischte

moderatie sullen Jugeeren en te werk gaan

2:o dat aangesien het gem: besluijt met de cidient,

of door wie, en hoedanig, al zulke geneene militai„

„ren en zevaareende die geen maand lang gedroft

en buijten het drossen niets gepepeert hebben

voortaan gestraft zullen moeten worden, men dus

Segtelijk mistasten, en niet weeten kan, of dm„

trend de sodanigen op den ouden vaet zal mogen

en moeten werden voort geprocedeert, danwel

in wat volgen ten apsigte van dien zulke zal

moeten gehandelt werden

3: dat vermits de te regt stelling van alle mili„

tairen en zeevarende, welker Langer dan een maard

enkeld