closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als dezelve naar exigentie van zaaken

zullen oordeelen te behooren /: onder„

„stond :/ in kennisse van mij /:was gete„

„keent:/ I: v: der Sleijden Secreta„

ris, G’extraheert mijt het memoriaal

van den agtbaare Raad van Justitie

deses Casteels, en Accordeert /:Lager

stond:/ Batavia Da tum: ut supra„

/was getekent:/ I:s Dams gesw: Clercq:

En aanvankelijk geconsrdereert sijnde dat

met het geeene daar

toe Relate heeft

onder alle de door haar achtb: gemoveerde

swarigheeden, teegens en omtrend d’Execu„

„tie van het Geresolveerde op den 7:' Januarij

deeses Jaars, omtriend d’ afstraffing van Sodani„

geswervers en vagebonden, gemn een is

van zodaanigen aard en importantie, dat

men met Reeden zoude kunnen sustineeren

in een provisioneele obedientie aande conte

„nue van dien periculum in mora te re„

sideeren