closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gemaakte schickingen

Nader Gesproken zijnde over de festiviteiten

omtrend fectiviteiten

en vrugd bedrijventer en vreugde bedrijven die weegens de suc„

Eeren van den Jongen

Eafstadhouder ende

cessie van den heere Brince van Orange en

princesse gouvernaute

Nassau ende hooge waardigheeden bij sijn

hogheid Heer vader (: Glorieuse Gedagtenisse:) in

den Republicq bekleed, en d’ installatie van

hare

d’ Princass

de keoninglijke hoogheijt Mevrouwe Dou„

ariero als Gouvernaute van den Lande ende

voogdesse van hoog gem: minder Jarige vorst,

die volgens besluijt van Gisterem: op den twee„

„den van de toekomende maard en Eenige vol„

„gende dagen zullen gehouden en gedaan

neerden, zo is op de propositie van den heere

Gouverneur Generaal verstaan daar omtrend de

volgende schicking temaken, namentlijk:

dat den Eerften dag aan alle gequalificeerden

vande politie, publicque, godsdienst, Justitie,

commercie, marinen militie, den burger

staat, Ed: en der selver familien een publicq

festijn sal werden gegeeven in’t daar toe ap„

„gemaakt wel gebauw op het plein benoorden

de Saccatrase neeg, over de hofsteede van

den heere Gouverneur Generaal, het welke

zal bestaan in een middag, en avandmaal

een balren andere divertissementen:

Dat den tweeden dag geen publicq feotijn zal

weesen maar deselve doorgebragt werden,

in tractementen en vrolijkheeden bij de heere

Leeden van des Regedring en andere die

daar toe inclineeren.

Maar dat den derden dag needer een balEet

Loupe ter plaatse voors: zal werden gegee„

„ven, aan alle personen die op den eersten

dag